top of page

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Dinozorbaskı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu çerçevede Üye, İnternet Sitesi’ne baskıya vermek istediği içeriğe ilişkin dosyayı doğru, tam, talep edilen formatta yüklemekle yükümlüdür.

        2.9. Dinozorbaskı, İnternet Sitesi’nin kullanımına yönelik olarak İnternet Sitesi üzerinden çerezler marifetiyle bazı bilgileri toplayabilir ve sair şekilde işleyebilir.

        2.10. İnternet Sitesi’nin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için kullanıcının, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir. 

        2.11.  Dinozorbaskı, İnternet Sitesi’nin içeriğini dilediği zaman değiştirme, Üyelere sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme veya İnternet Sitesi’ne kayıtlı Üyeleri, bilgileri ve/veya verilerini silme hakkını saklı tutar.

        2.12.  Dinozorbaskı, Üyelik Sözleşmesi’nin koşullarını hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm Üyeler bakımından hüküm ifade edecektir.

        2.13. Taraflar, Dinozorbaskı'ya ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca esas alınacağını ve işbu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan ederler.

        3.2. İşbu Üyelik Sözleşmesi’nden doğan ihtilaflar bakımından İzmir urla Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 

    4. Yürürlük ve Süre

        4.1. İşbu Üyelik Sözleşmesi, Üye tarafından çevrimiçi (online) olarak onaylanma tarihinde, tüm maddeleri okunarak ve kabul edilerek yürürlüğe girmiş olup Üye’nin üyeliğini iptal etmesi veya Dinozorbaskı tarafından üyeliğin iptal edilmesi veyahut da Dinozorbaskı’nın İnternet Sitesi’nin faaliyetlerine son vermesi tarihine kadar yürürlükte kalacaktır. 

bottom of page